Πολιτιστική Χορηγία, κατά το νέο νόμο (άρθ.1 Ν.3525/2007), νοείται η χρηματοδότηση ή άλλης μορφής οικονομική παροχή σε είδος, σε άυλα αγαθά ή υπηρεσίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την ενίσχυση συγκεκριμένων πολιτιστικών δραστηριοτήτων ή σκοπών του αποδέκτη της χορηγίας με αντιστάθμισμα την προβολή του κοινωνικού προσώπου και της ευποιίας του χορηγού.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ:

 

Το ΘΕΑΜΑ επιλέγει συνεργάτες που μοιράζονται μαζί του τις βασικές αρχές και αξίες για την ισότιμη θέση των ΑμεΑ στα κοινωνικά δρώμενα και στην Τέχνη. Βασικό κριτήριο επιλογής συνεργάτη είναι οι εταιρείες-χορηγοί να σέβονται τη μεθοδολογία και το πνεύμα του ΘΕΑΜΑ

  • Σε κάθε συνεργασία, τα οφέλη για το ΘΕΑΜΑ πρέπει να είναι ανάλογα του μεγέθους της εταιρείας, του ποσού της χορηγίας και της προβολής της ενέργειας. Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και χρήζει ειδικής ανάλυσης, το ΘΕΑΜΑ δε συνεργάζεται με επιχειρήσεις οι οποίες:
  • Έχουν παράνομη δράση.
  • Εκμεταλλεύονται την αναπηρία.
  • Η πράξη τους δεν έχει στόχο να προάγει τον πολιτισμό και τους σκοπούς του ΘΕΑΜΑ
  • Παράγουν ή εμπορεύονται όπλα.

 

 

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΡΗΓΟ:

Κάθε συμφωνία με εταιρεία – χορηγό είναι ξεχωριστή, με συνέπεια να διαφέρουν και τα ανταποδοτικά οφέλη τα οποία καθορίζονται σε συνάρτηση με την κλίμακα της εκάστοτε χορηγίας.

 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ:

H δωρεά εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα των εταιριών. Συγκεκριμένα: αν η δωρεά σας είναι μεγαλύτερη από 100 € και μέχρι 300 € ετησίως, εκπίπτει. Δωρεά άνω των 300 € συνολικά ετησίως εκπίπτει εφόσον κατατεθεί σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και στην οποία υπάρχει λογαριασμός του ΘΕΑΜΑ.

 

 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Πολύτιμη υποστήριξη στο έργο μας εκδηλώνουν έμπρακτα εταιρείες και φυσικά πρόσωπα που προσφέρουν χορηγίες σε είδος και υπηρεσίες απαραίτητες για την αποτελεσματική λειτουργία και την υλοποίηση των στόχων του ΘΕΑΜΑ

 

 

Ο ΝΕΟΣ ΜΑΣ ΣΤΟΧΟΣ:

Το ΘΕΑΜΑ είναι αυτοχορηγούμενη θεατρική μη κερδοσκοπική εταιρία χωρίς τακτικά έσοδα από δημόσιους ή εθνικούς πόρους. Για την υλοποίηση της νέας της παραγωγής με τίτλο “Τρωάδες” του Ευριπίδη  ζητά την ευγενική οικονομική στήριξή σας.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΙBAN GR 8401101330000013348006803
ΘΕΑΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ